baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce.

Agnieszka Jeran, Krzysztof Mączka, Piotr Matczak, Maciej Milewicz

T. 16, 3 (2017), s. 43-56, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Od dwudziestu pięciu lat zjawisko partycypacji jest szeroko dyskutowane na całym świecie. Jedną z form partycypacji są budżety obywatelskie (BO), które zyskały popularność na przełomie lat 80. i 90. XX wieku Ameryce Łacińskiej, a następnie w świecie. Do 2000 roku zaledwie w kilku europejskich miastach skorzystano z tego narzędzia. Następnie jednak nastąpiła szybka ekspansja idei i w roku 2010 było to już około 1500 miast (200 w Europie). Charakter BO jest zróżnicowany i pełnią one wiele funkcji. Dotychczasowe badania skupiają się jednak raczej na pojedynczych studiach przypadków, dosyć rzadko w sposób systematyczny analizuje się kwestie organizacyjne BO. Niniejsze badanie ma charakter pilotażowy i stanowi wkład w systematyczne badanie kwestii proceduralnych BO poprzez analizę 28 przypadków BO w Wielkopolsce z lat 2012–2016. W analizie wykorzystano regulaminy BO oraz strony internetowe gmin i scharakteryzowano analizowane BO w czterech zakresach: nakładów, procedur zgłaszania i głosowania projektów oraz końcowej selekcji. Analizy pozwoliły na porównania i prowadzą do wniosków o bardzo istotnym proceduralnym zróżnicowaniu BO w Wielkopolsce.

For the past 25 years, the phenomenon of participation has been widely discussed around the world, and one of its forms is participatory budgeting, which gained popularity in the late 1980s and 1990s. Participatory budgeting became popular in Latin America and has spread globally. Until 2000, only a few European cities benefited from this tool, but the idea has rapidly expanded, and in 2010 there were around 1,500 cities (200 in Europe) where participatory budgeting has been implemented. Its nature is diverse and it performs several functions. Studies focus on case studies, and systematic analysis of the organizational aspect is absent. This pilot study contributes to the procedural aspect of participatory budgeting through the analysis of 28 cases in Wielkopolska Voivodeship conducted in the period 2012–2016. In the study the written rules concerning participatory budgeting were scrutinized along with the websites of municipalities. Four issues were analyzed: level of financing investment, application procedures, voting procedures, and methods of final selection. The comparative analysis leads to the conclusion that participatory budgeting in Wielkopolska Voivodeship is significantly procedurally differentiated.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2017.16.3.43