baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Searching for meaning in life by taking part in drama. The perspective of mentees of the fight cancer academy in Toruń

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Jacek Mianowski, Magdalena Gajewska

T. 17, 3 (2018), s. 61-78

Full text: pdfPDF

Abstract:

The situation of an illness is often interpreted as an adverse change in a person’s situation, which is connected to various kinds of burdens like pain, reliance on the healthcare system, hospitalisation, and psychological stress. When analysing the situation of a patient, scrutiny of their spiritual situation through which human intentionality and hence the striving for meaning, value and purpose is manifest, seems called for. This pres-entation will introduce the empirical and axiological framework of the experience of cancer and the search for its meaning expressed through the performing arts, where people with cancer become playwrights and actors. The studies were conducted among the mentees of the Fight Cancer Academy in Toruń. The research methodology entailed textual analysis and a panel interview. Based on the results obtained, we compare the patients’ image of the disease, along with the meanings they attribute to it, with the image of the disease within a wider, cultural discourse.

Wystąpienie choroby nowotworowej jest najczęściej interpretowane jako niekorzystna zmiana w sytuacji danej osoby i wiąże się z takimi obciążeniami jak ból, zależność od systemu opieki zdrowotnej, hospitalizacja i stres psychiczny. Analizując sytuację pacjenta onkologicznego wydaje się, że konieczne jest badanie ich duchowości, przez którą przejawia się intencjonalność człowieka, a tym samym dążenie do poszukiwania znaczeń, warto-ści i celu. Artykuł przedstawia empiryczne i aksjologiczne ramy doświadczania raka oraz poszukiwania jego znaczeń wyrażanego przez sztukę teatralną, w której chorzy onkologicznie stają się zarówno dramatopisarza-mi, jak i aktorami. Prezentowane badania przeprowadzono wśród podopiecznych Akademii Walki z Rakiem w Toruniu. Metodologia badań obejmowała analizę tekstów i wywiad panelowy. Na podstawie uzyskanych wyników porównujemy subiektywny obraz choroby osób zmagających się z nowotworem, z obrazem choroby w szerszym, kulturowym dyskursi

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.3.61