baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


New technologies and institutionalization of everyday family life in liquid modernity

Iwona Taranowicz

T. 17, 4 (2018), s. 69-76

Full text: pdfPDF

Abstract:

Tools are one of the basic carriers of culture. Most individual activities, including family practices, have their roots in objects. The introduction of new tools has always been resisted at the beginning because it violated the institutionalized forms of life. Contemporary processes that deeply change the family make old behaviour patterns affecting family life useless. Furthermore, tools continue to develop and new devices, such as the computer or the mobile phone, keep coming out. New communication technologies require new behaviour patterns that institutionalize various forms of family life occurring in liquid modernity.

Jednymi z podstawowych nośników kultury są narzędzia. Większość jednostkowych działań, także praktyki rodzinne, jest zakorzenionych w przedmiotach. Wprowadzanie nowych narzędzi spotykało się z oporem ponieważ naruszało zinstytucjonalizowane formy życia. Współczesne procesy głęboko zmieniające rodzinę znoszą użyteczność starych schematów działania zapewniających porządek życia rodzinnego. Obserwujemy także ciągły proces rozwoju narzędzi, powstają całkowicie nowe, jak komputer czy telefon komórkowy. Wokół nowych technologii komunikacyjnych tworzą się nowe schematy działań instytucjonalizujące różne formy życia rodzinnego istniejące w płynnej nowoczesności.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2018.17.4.69