baner - AGH
baner - BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H


Wyznaczniki i uwarunkowania sukcesu w opiniach kobiet w nauce, w polityce i w biznesie z województwa podkarpackiego

Barbara Marek-Zborowska

T. 18, 2 (2019), s. 111-127, [1]

Full text: pdfPDF

Abstract:

Nieodłącznym elementem badania biografii lu dzi jest ukazanie, czy osiągnęli w życiu sukces i co ten sukces warunkuje. W poniższym artykule podjęto próbę przedstawienia, co kobiety z województwa podkarpackiego osiągające sukcesy w nauce, w biznesie i w polityce sądzą o deter minantach powodzenia w życiu oraz przybliżono sposoby definiowania pojęcia „sukces”. Słowem „sukces” określamy najczęściej osiągnięcia jednostki powiązane z jej aktywnością zawodową, społeczną lub gospodarczą, które w opinii społecznej jest dokonaniem ponad miarę przeciętności. Postrzeganie sukcesu wymaga również sprecyzowania, jakie czynniki ułatwiają jego osiągnięcie, a jakie bariery utrudniają jego odniesienie. Poglądy na ten temat dostarczają wiedzy o mentalności, strategiach życiowych, a nawet zróżnicowaniu społeczeństwa.

Inherent element of biographical research is showing if people have achieved success in life and what determined this success. The following article attempts to present what women from the Podkarpacie region who have achieved success in science, business and politics think about the determinants of success in life. It also introduces the ways of defining the concept of “success”. The word “success” is usually used to determine the achievements of a person related to their professional, social or economic activity which, in public opinion, rise above mediocrity. The perception of success also requires defining what factors facilitate and hinder its achievement. The views on this subject provide knowledge about the mentality, life strategies, and even the diversity of society.

DOI: dx.doi.org/10.7494/human.2019.18.2.111