AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 41/3 (2015)


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Artur Bobrowski, Beata Grabowska

FTIR method in studies of the resol-type phenol resin structure in the air atmosphere over certain time intervals

Metoda FTIR w badaniach zmian struktury żywicy fenolowej typu rezolowego zachodzących w atmosferze powietrza w zadanym przedziale czasowym
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 107-113 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (480kB)

Artur Bobrowski, Beata Grabowska, Karolina Kaczmarska

Structural construction of hardeners with different hardening rates intended for geopolimer binder systems used for the preparation of moulding sands

Budowa strukturalna utwardzaczy o różnej szybkości utwardzania przeznaczonych dla spoiwa geopolimerowego stosowanego do sporządzania mas formierskich
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 115-121 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (120kB)

Teresa Bajor, Marlena Krakowiak, Szymon Berski

Theoretical analysis of the AZ31 magnesium alloy deformation process by a modified method of angular extrusion

Teoretyczna analiza procesu odkształcania stopu magnezu AZ31 zmodyfikowaną metodą wyciskania kątowego
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 123-131 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Karolina Kaczmarska, Beata Grabowska, Dariusz Drożyński, Żaneta Kurleto, Łukasz Szymański

An assessment of the effectiveness of physical curing methods of molding sand bonded by binders based on starch and aluminosilicates

Ocena efektywności metod fizycznego utwardzania masy formierskiej wiązanej spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 133-141 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (143kB)

Bartosz Sułkowski, Grzegorz Boczkal

Mechanical properties and structure evolution of the AZ91 magnesium alloy after hot rolling and annealing

Właściwości mechaniczne oraz struktura stopu AZ91 po walcowaniu na gorąco i wyżarzaniu
Metallurgy and Foundry Engineering 41 (2015), 143-151 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie