AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

Vol. 44/1 (2018)


Strona redakcyjna
Okładka
Strona tytułowa
Contents /Spis treści
Guidelines for Authors

Michał Bartosiewicz, Adam Cwudziński

Influence of ladle shroud and change in its position on liquid steel flow hydrodynamic structure in six-strand tundish

Wpływ wylewu osłonowego kadzi stalowniczej i zmiany jego położenia na strukturę hydrodynamiczną przepływu ciekłej stali w sześciowylewowej kadzi pośredniej
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 7-16 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (301kB)

Marcin Bielnicki, Jan Jowsa

Influence of continuous steel casting conditions on behavior and stability of liquid mold slag during slab casting – physical modeling

Wpływ warunków ciągłego odlewania stali na zachowanie i stabilność ciekłego żużla krystalizatorowego podczas odlewania wlewków płaskich – modelowanie fizyczne
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 17-29 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,8MB)

Szabolcs Jónás, Miklós Tisza

Experimental study on DP600 clinched joints

Badanie eksperymentalne łączeń klinczowanych DP600
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 31-40 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Ewa Rudnik, Grzegorz Chowaniec

Effect of organic additives on electrodeposition of tin from acid sulfate solution

Wpływ dodatków organicznych na katodowe osadzanie cyny z kwaśnego roztworu siarczanowego
Metallurgy and Foundry Engineering 44 (2018), 41-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie