AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGIA

 

Tom 34/3/1 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Wskazówki dla autorów


Artykuły wprowadzające i objaśnienia do wycieczki terenowej
Geologia 34/3/1 (2008), 7-8  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (136kB)

Jan GOLONKA, Zdeněk VAŠÍČEK, Petr SKUPIEN, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Marek CIESZKOWSKI, Andrzej ŚLĄCZKA & Tadeusz SŁOMKA

Lito stratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej części Karpat zewnętrznych (propozycja do dyskusji)
Lithostratigraphy of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the western part of the Outer Carpathians (discussion proposition)
Geologia 34/3/1 (2008), 9-31   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (2.2MB)

Barbara OLSZEWSKA, Andrzej SZYDŁO, Małgorzata JUGOWIEC-NAZARKIEWICZ & Piotr NESCIERUK

Zintegrowana biostratygrafia węglanowych osadów warstw cieszyńskich w polskich Karpatach Zachodnich
Integrated biostratigraphy of carbonate deposits of the Cieszyn Beds in the Polish Western Carpathians
Geologia 34/3/1 (2008), 33-59  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (4.9MB)

Jan GOLONKA, Michał KROBICKI, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Zdeněk VAŠÍČEK & Petr SKUPIEN

Główne elementy paleogeograficzne Zachodnich Karpat zewnętrznych w późnej jurze i wczesnej kredzie
Main paleogeographical elements of the West Outer Carpathians during Late Jurassic and Early Cretaceous times
Geologia 34/3/1 (2008), 61-72  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (510kB)

Jan GOLONKA, Irena MATYASIK, Petr SKUPIEN, Dariusz WIĘCŁAW, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Piotr STRZEBOŃSKI & Zdeněk VAŠÍČEK

Górnojurajsko-dolnokredowe skały macierzyste w zachodniej części Karpat fliszowych
Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
Geologia 34/3/1 (2008), 73-81  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.6MB)

Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Michał KROBICKI, Jan GOLONKA, Tadeusz SŁOMKA, Andrzej ŚLĄCZKA & Marek DOKTOR

Stanowiska najstarszych skał osadowych w polskich Karpatach fliszowych jako obiekty geoturystyczne
Sections ofthe oldest sedimentary rocks in Polish Flysch Carpathians as geotouristic object
Geologia 34/3/1 (2008), 83-121  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.7MB)

Jacek GRABOWSKI, Leszek KRZEMIŃSKI, Piotr NESCIERUK & Andrzej SZYDŁO

Skały cieszynitowe
Geologia 34/3/1 (2008), 123-127  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (278kB)

Elżbieta MORYCOWA

Koralowce Scleractinia z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego polskich Karpat zewnętrznych
Geologia 34/3/1 (2008), 129-137   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (0.9MB)

Petr SKUPIEN & Zdeněk VAŠÍČEK

Western Carpathians in the territory ofthe Czech Republic
Geologia 34/3/1 (2008), 139-149  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (853kB)

Helena ELIÁŠOVÁ

Corals from the Štramberk Limestone (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Geologia 34/3/1 (2008), 151-160  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (472kB)


Abstrakty
Geologia 34/3/1 (2008), 161  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (107kB)

Marcin BARSKI & Bronisław A. MATYJA

Stratygrafia górnej jury podłoża zapadliska przedkarpackiego w oparciu o mikroskamieniałości
Geologia 34/3/1 (2008), 163-164   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (44kB)

Paweł BRAŃSKI

Epizody kaolinitowe w profilu Brody-Lubienia - zapis efektu cieplarnianego (?) we wczesnym toarku
Geologia 34/3/1 (2008), 165-166  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (42kB)

Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

Sedymentacja utworów jury środkowej w NE obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich i na obszarze Lubelszczyzny oraz jej związek z tektoniką - wstępne wyniki badań
Geologia 34/3/1 (2008), 167-168  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (40kB)

Ewa GŁOWNIAK

Nowe dane o biostratygrafii oksfordu (jura górna) w SW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich na przykładzie kamieniołomów na Górze Maćkowej i Górze Dybkowej (Gnieździska k. Małogoszczy)
Geologia 34/3/1 (2008), 169-170  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (45kB)

Urszula HARA

Jurajskie zespoły mszywiołów: forma kolonii versus rodzaj podłoża
Geologia 34/3/1 (2008), 171-173  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (46kB)

Jan HEJNAR

Wykształcenie i biostratygrafia wybranych profili górnej jury i dolnej kredy sukcesji braniskiej i pienińskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski, na podstawie wapiennych dinocyst i kalpionellidów
Geologia 34/3/1 (2008), 174-175  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (41kB)

Mariusz HOFFMANN & Bogusław KOŁODZIEJ

Zróżnicowanie facjalne wapieni typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych
Geologia 34/3/1 (2008), 176-177   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (44kB)

Mariusz HOFFMANN, Bogusław KOŁODZIEJ, Ioan I. BUCUR & Emanoil SÁSÁRAN

Rola mikrobialitów, mikroinkrusterów oraz synsedymentacyjnych cementów w tworzeniu raf z wapieni typu sztramberskiego z Polski i Rumunii
Geologia 34/3/1 (2008), 178-179  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (55kB)

Małgorzata KOZŁOWSKA-DEUSZKIEWICZ

Pochodzenie materiału okruchowego dolnojurajskich warstw połomskich
Geologia 34/3/1 (2008), 180-181  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (39kB)

Michał KROBICKI & Andrzej WIERZBOWSKI

Utwory jurajskie sukcesji czertezickiej (pieniński pas skałkowy) w obszarze typowym - nowe dane biostratygraficzne i ich konsekwencje paleogeograficzne
Geologia 34/3/1 (2008), 182-184  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (60kB)

Michał KROBICKI, Jan GOLONKA & Janusz KUCHARSKI

Jurajskie i kredowe dajki neptuniczne w północnej Tetydzie i na obszarze pery-Tetydy-reperkusje geotektoniczne
Geologia 34/3/1 (2008), 185-188   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (58kB)

Marek LEWANDOWSKI, Magdalena SIDORCZUK & Piotr ZIÓŁKOWSKI

Wiarygodność korelacji magnetostratygraficznych na lokalnym przykładzie z wapieni oksfordu w Gnieździskach (G. Świętokrzyskie)
Geologia 34/3/1 (2008), 189-190  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (44kB)

Otília LINTNEROVÁ, Marin KNIETL, Daniela ŘEHÁKOVÁ, Peter SKUPIEŃ & Zdeněk VAŠÍČEK

Dolomitization in diagenetic history of the Štramberg limestones
Geologia 34/3/1 (2008), 191-192  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (42kB)

Bronisław A. MATYJA & Piotr ZIÓŁKOWSKI

Zróżnicowanie facjalne górnej jury przy północnej krawędzi rowu krzeszowickiego na przykładzie profilów wierceń Cianowice-2 i Trojanowice-2
Geologia 34/3/1 (2008), 193-194  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (43kB)

Bronisław A. MATYJA

Problem przebiegu południowo-wschodniej części bruzdy śródpolskiej w późnej jurze
Geologia 34/3/1 (2008), 195-196  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (43kB)

Józef MICHALÍK, Daniela ŘEHÁKOVÁ, Eva HALÁSOVÁ & Otília LINTNEROVÁ

Possible Jurassic/Cretaceous boundary regional stratotype for West Carpaťhian area near Žilina, Slovakia
Geologia 34/3/1 (2008), 197-198  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (52kB)

Anna Maria OCIEPA, Kornelia STANECZKO, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA & Maria BARBACKA

Nowe stanowiska Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper w Polsce
Geologia 34/3/1 (2008), 199-200   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (59kB)

Mikhail ROGOV

Comparison of latest Kimmeridgian to Early Volgian ammonite faunas of Polish Lowl and and Middle Volga area and its significance for paleogeography
Geologia 34/3/1 (2008), 201-203  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (88kB)

Ewa RONIEWICZ

Rozwój faun koralowych od kimerydu późnego do walanżynu na N obrzeżeniu Tetydy: przykład Karpat zewnętrznych i SW Platformy Mezyjskiej
Geologia 34/3/1 (2008), 204-205  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (66kB)

Ján SCHLÖGL, Andrzej WIERZBOWSKI & Marián GOLEJ

New data on the classic „Callovian" locality in Babiarzowa Klippe (Pieniny Klippen Belt, Poland)
Geologia 34/3/1 (2008), 206-207  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (52kB)

Petr SKUPIEN

Palynofacies and dinoflagellate cysts across Jurassic/Cretaceous boundary
Geologia 34/3/1 (2008), 208-209   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (41kB)

Jolanta SMOLEŃ

Mikrofauna w osadach granicznych oksfordu i kimerydu w profilu wiercenia Bartoszyce IG-1 (synekliza perybałtycka) -próba korelacji z poziomami amonitowymi i dinocystowymi
Geologia 34/3/1 (2008), 210-212  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (47kB)

Hubert WIERZBOWSKI & Michael JOACHIMSKI

Profilowania składu izotopowego i zawartości pierwiastków w obrębie środkowojurajskich rostrów belemnitów z rodzaju Hibolithes
Geologia 34/3/1 (2008), 213-215  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (140kB)

Jadwiga ZIAJA

Badania paleobotaniczne warstw grodziskich (hoteryw-dolny barrem?) z Lipnika koło Bielska w zachodnich Karpatach
Geologia 34/3/1 (2008), 216  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (37kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie