AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 33/1 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Irena Bagińska

ROZPOZNANIE I BADANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODAMI POLOWYMI W UJĘCIU EUROKODU 7
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 39-46   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (303kB)

Przemysław Baran, Eugeniusz Zawisza, Agata Szymacha

PRÓBA WERYFIKACJI PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ODPADÓW POWĘGLOWYCH METODĄ GRANICZNEGO STANU NAPRĘŻENIA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 47-55   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.8MB)

Andrzej Batog, Maciej Hawrysz

OPTYMALIZACJA SZEROKOŚCI PASÓW OCHRONNYCH PRZY ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI KOPALIN POSPOLITYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 57-64  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Jerzy Bauer, Janusz Kozubal, Wojciech Puła, Marek Wyjadłowski

ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ POPRZECZNIE OBCIĄŻONEGO PALA W TRÓJWYMIAROWYM OŚRODKU LINIOWO-SPRĘŻYSTYM O CECHACH LOSOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 65-74   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (565kB)

Włodzimierz Brząkała, Julien Blanc

DYSKUSJA I KALIBRACJA HIPOTEZY MEYERHOFA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 75-83   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (313kB)

Marek Cała, Michał Kowalski, Michał Betlej

ANALIZA PRZEBIEGU PROCESÓW OSUWISKOWYCH W OPARCIU O PROCEDURĘ „AUTOMATIC REZONING” W PROGRAMIE FLAC V. 6.0
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 85-94   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (919kB)

Mieczysław Chalfen, Daniel Garlikowski, Tadeusz Molski, Henryk Orzeszyna

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE PRZEDPOLA ZAPORY ZBIORNIKA POLDEROWEGO „PRZEWORNO”
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 95-103   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (486kB)

Andrzej Chrost, Krzysztof Janicki, Beata Koszulańska, Łukasz Krywult

ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNIK POMIAROWYCH W PROCESIE KONTROLI STATECZNOŚCI SKŁADOWISKA „ŻELAZNY MOST”
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 105-111   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (409kB)

Andrzej Domonik, Artur Dziedzic, Agnieszka Jarząbkiewicz, Dominik Łukasiak, Paweł Łukaszewski, Joanna Pinińska

ZINTEGROWANY SYSTEM GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WIZUALIZACJI DANYCH GEOMECHANICZNYCH — BAZA DANYCH GEOMECHANICZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 113-123   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (827kB)

Jan Drzewiecki

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZNISZCZENIA WYROBISKA GÓRNICZEGO W NASTĘPSTWIE WSTRZĄSU SEJSMICZNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 125-132   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (459kB)

Zenon Duda, Joanna Hydzik

GÓRNICZO-KONSERWATORSKIE PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ZABYTKOWE WYROBISKA "ZEJŚCIA KALWARIA" NA POZIOMIE SOBIESKI W KOPALNI SOLI "BOCHNIA"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 133-143   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.0MB)

Barbara Dutka, Jan Walaszczyk, Mirosław Wierzbicki

OKREŚLENIE CIŚNIENIA ZŁOŻOWEGO METANU NA PODSTAWIE POMIARÓW METANONOŚNOŚCI ORAZ BADAŃ SORPCYJNYCH WĘGLA NA PRZYKŁADZIE KWK "KRUPIŃSKI"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 145-152   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (317kB)

Krystyna Dzidowska, Olgierd Puła

WARUNKI GEOTECHNICZNE I JAKOŚĆ GRUNTÓW NA TERENIE POPRZEMYSŁOWYM A PLANOWANIE PRZESTRZENE
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 153-159  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (235kB)

Lidia Fedorowicz, Marta Kadela

ZASTOSOWANIE MODELU Z DEGRADACJĄ W ANALIZIE UKŁADU WARSTWOWEGO KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z PODŁOŻEM GRUNTOWYM
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 161-168   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (760kB)

Włodzimierz Figiel, Ewa Kawalec-Latała

ASPEKTY INTERPRETACJI OBRAZÓW PSEUDOIMPEDANCJI AKUSTYCZNEJ OŚRODKA SKALNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 169-178   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (746kB)

Lucyna Florkowska

MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU GÓRNICZYCH DEFORMACJI PODŁOŻA NA GRUPĘ BUDYNKÓW W ZWARTEJ ZABUDOWIE MIEJSKIEJ
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 179-186   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (478kB)

Andrzej Galinski

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY GEOMECHANICZNYMI PARAMETRAMI SKAŁ ZŁOŻOWYCH I OTACZAJĄCYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REJONÓW GÓRNICZYCH KOPALŃ LGOM
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 187-193   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Stefan Gałczyński

PRZYKŁADY STATECZNOŚCI WYROBISK TUNELOWYCH W ŚWIETLE TEORII ICH PRZYSTOSOWANIA DO GÓROTWORU
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 195-200   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (303kB)

Stefan Gałczyński, Andrzej Wojtaszek

TEORETYCZNA ANALIZA MECHANIZMU PRZYSTOSOWANIA STATECZNOŚCI WYROBISK TUNELOWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 201-207   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (270kB)

Grażyna Gaszyńska-Freiwald

DEFORMACYJNE WŁAŚCIWOŚCI LAMINOWANYCH UTWORÓW ILASTYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 209-214   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (399kB)

Jan Gaszyński

MIESZANY PROBLEM POCZĄTKOWO-BRZEGOWY W TEORII TERMOKONSOLIDACJI. ZAGADNIENIE POCZĄTKOWE
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 215-224   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (190kB)

Adrian Gołda, Tadeusz Gębiś, Grzegorz Śladowski, Mirosław Moszko

AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA W GÓROTWORZE O NISKICH PARAMETRACH WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE KWK "ZIEMOWIT"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 225-230   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.6MB)

Monika Gwoźdź-Lasoń

WYKORZYSTANIE PROSTYCH MODELI NUMERYCZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DO WYBORU OPTYMALNYCH METOD JEGO WZMOCNIENIA
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 231-238  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (343kB)

Janusz Jankowski, Bronisław Pawszok

ZAGROŻENIE TĄPANIAMI PODCZAS EKSPLOATACJI ŚCIANY 8 W POKŁADZIE 510 WARSTWA DOLNA W KWK "BOBREK-CENTRUM"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 239-252   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.3MB)

Krzysztof Jochymczyk, Wacław M. Zuberek

GEODYNAMIKA CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA W ŚWIETLE BADAŃ GPS
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 253-261   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Józef Kabiesz, Renata Patyńska

BADANIA ZASIĘGU I INTENSYWNOŚCI STREFY SPĘKAŃ WOKÓŁ CHODNIKOWYCH WYROBISK KORYTARZOWYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 263-282   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.2MB)

Janusz Kaczmarek

KOMPLEKSOWE BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA PARCIA BOCZNEGO W GRUNTACH LABORATORYJNĄ METODĄ POMIARU OPORÓW TARCIA
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 283-296   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (630kB)

Janusz Kaczmarek

NOŚNOŚĆ OBUDOWY TUNELU HYDROTECHNICZNEGO CIĄGU ODWADNIAJĄCEGO C ZBIORNIKA ODPADÓW POFLOTACYJNYCH "ŻELAZNY MOST"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 297-323   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.7MB)

Marek Kawa, Matylda Tankiewicz

ZASTOSOWANIE MIKROSTRUKTURALNEGO KRYTERIUM WYTRZYMAŁOŚCI DO OCENY ZABEZPIECZENIA SKARPY WYKONANEJ W ILE WARWOWYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 325-332   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (493kB)

Piotr Kijewski, Jan Lis

ODDZIAŁYWANIE ZASOLONYCH WÓD KOPALNIANYCH NA MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ W KOPALNIACH RUD MIEDZI
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 333-343   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.2MB)

Miloslav Kopecký

EXPECTED GEOTECHNICAL PROBLEMS ON EXPRESSWAY R4 IN EAST SLOVAKIA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 345-352   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (795kB)

Józef Koszela, Kazimierz Grabas, Jürgen Hartsch

WYKORZYSTANIE METOD GIS DO IDENTYFIKACJI, KATALOGOWANIA I OCENY OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICTWA URANOWEGO W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 353-360   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (187kB)

Ewa Koszela-Marek

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN ŚCIŚLIWOŚCI ROZTWORÓW SOLI NACL POD WPŁYWEM WYSOKICH CIŚNIEŃ HYDROSTATYCZNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009),361-367  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (283kB)

Ewa Kozielska-Sroka, Magdalena Chęć

WŁAŚCIWOŚCI OSADÓW DENNYCH JEZIORA CZORSZTYŃSKIEGO W ASPEKCIE ICH WYKORZYSTANIA W BUDOWNICTWIE ZIEMNYM
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 369-376   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (462kB)

Mirosław Laskowski, Roman Fedorczak, Arkadiusz Anderko

EKSPLOATACJA W WARUNKACH WYSTĘPOWANIA W STROPIE WYROBISK DOLOMITU KAWERNISTEGO NA PRZYKŁADZIE POLA G-12/7 KGHM POLSKA MIEDŹ SA O/ZG "RUDNA"
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 377-387   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.3MB)

Marian Łupieżowiec, Jerzy Sękowski

WPŁYW KONSOLIDACJI DYNAMICZNEJ PODŁOŻA NA DEFORMACJE SĄSIADUJACEGO TERENU
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 389-398   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (667kB)

Dariusz Łydżba, Adrian Różański

STATYSTYCZNA CHARAKTERYZACJA MIAR GEOMETRYCZNYCH MIKROSTRUKTUR LOSOWYCH: DEFINICJE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 399-410   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (611kB)

Janusz Madej, Monika Łój, Sławomir Porzucek

MODELOWANIE GRAWIMETRYCZNE STREF ROZLUŹNIEŃ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ NAD PUSTKĄ W SKAŁACH METAMORFICZNYCH**
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 411-418   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (464kB)

Agnieszka Maj

NAPRĘŻENIA, ODKSZTAŁCENIA I KONWERGENCJE NA RÓŻNYCH GŁĘBOKOŚCIACH KOPALŃ SOLI, STUDIUM MODELOWE DLA CHODNIKA W GÓROTWORZE SOLNYM
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 419-428   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (335kB)

Marian Marschalko, Lubomír Třeslín, Matej Fuka

POSSIBLE IMPACT OF CURRENT AND FORMER MINING ACTIVITIES ON A RESEARCH LOCALITY IN THE OSTRAVA-KARVINÁ DISTRICT
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 429-442   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.5MB)

Aurelia Modl, Jarosław Rybak

BADANIA CIĄGŁOŚCI PALI PREFABRYKOWANYCH
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 443-451   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Andrzej Nierobisz, Andrzej Kotyrba, Grzegorz Merta

OCENA STATECZNOŚCI STROPÓW JASKINI SZACHOWNICA I
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 453-465   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.0MB)

Sebastian Olesiak

WYKORZYSTANIE SONDY WKRĘCANEJ WST W BADANIACH MIOCEŃSKICH IŁÓW KRAKOWIECKICH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 467-473  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (347kB)

Magdalena Osławska, Wojciech Puła

ANALIZA STATECZNOŚCI ŚCIAN KOTWIONYCH ZAGŁĘBIONYCH W GRUNTACH SPOISTYCH METODĄ RACHUNKU WARIACYJNEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 475-484   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (269kB)

Joanna Pieczyńska, Wojciech Puła

ZASTOSOWANIE LOSOWEJ METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DO ANALIZY LOSOWEJ ZMIENNOŚCI NOŚNOŚCI GRANICZNEJ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 485-495   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (625kB)

Sławomir Porzucek

BADANIA MIKROGRAWIMETRYCZNE NAD PŁYTKO LEŻĄCYMI STARYMI SZTOLNIAMI WYDRĄŻONYMI W PIASKOWCU**
Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 497-506   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (432kB)

Adrian Różański, Dariusz Łydżba

UWAGI O WIELKOŚCI REPREZENTATYWNEJ ELEMENTARNEJ OBJĘTOŚCI DLA LOSOWYCH MIKROSTRUKTUR KOMÓRKOWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 507-518   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (400kB)

Adrian Różański, Maciej Sobótka

WARUNKI OPTYMALIZACJI KSZTAŁTU WYROBISK PODZIEMNYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 519-529   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (475kB)

Jarosław Rybak, Elżbieta Stilger-Szydło

ROZPOZNANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO PRZY POSADOWIENIACH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTU LĄDOWEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 531-544   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (933kB)

Urszula Sanetra, Jerzy Gawryś

WŁASNOŚCI FIZYCZNO-MECHANICZNE WAPIENI Z JASKINI SZACHOWNICA
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 545-557   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.2MB)

Jacek Sobczyk

BADANIE PRZEBIEGU NIEKTÓRYCH ZJAWISK PROWADZĄCYCH DO WYRZUTU W WARUNKACH LABORATORYJNYCH Z UŻYCIEM WĘGLA GÓRNOŚLĄSKIEGO
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 559-566   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (744kB)

Andrzej Staniek

SYSTEM MONITORINGU STANU ZABEZPIECZENIA WYROBISKA W ASPEKCIE OCENY JAKOŚCI WKLEJENIA ŻERDZI KOTWIOWYCH ORAZ KOTWI LINOWYCH
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 567-574   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (807kB)

Joanna Stróżyk

CHARAKTERYSTYKA ŚCIŚLIWOŚCI GRUNTU PYLASTEGO, NA PRZYKŁADZIE LESSU Z REJONU WROCŁAWIA
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 575-582   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (230kB)

Hanna B. Suchnicka

CIŚNIENIA PREKONSOLIDOWANIA — WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 583-590   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (314kB)

Jan Walaszczyk, Stanisław Hachaj, Andrzej Barnat

ANALIZA SPEKTRALNA DRGAŃ BUDYNKU WYWOŁANYCH WSTRZĄSAMI GÓRNICZYMI
 Górnictwo i Geoinżynieria 33/1 (2009), 591-604   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8.3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie