AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GÓRNICTWO I GEOINŻYNIERIARok 34/2 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries

Irena Bagińska, Ryszard Jerzy Izbicki

OPTYMALIZACJA GEOMETRII BRYŁY ODŁAMU W UOGÓLNIONEJ METODZIE ELEMENTÓW KINEMATYCZNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 53-60   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (140kB)

František Baliak, Igor Stríček

SPECIAL PURPOSE ENGINEERING GEOLOGICAL MAPS OF SLOPE FAILURES IN SLOVAKIA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 61-68   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Andrzej Batog, Maciej Hawrysz

PRZYDATNOŚĆ MIESZANEK POPIOŁOWO-GRUNTOWYCH DO BUDOWY NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 69-75  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (178kB)

Andrzej Batog, Maciej Hawrysz

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH GRUNTÓW WYZNACZANE WEDŁUG EUROKODU
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 77-85   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (174kB)

Jerzy Bauer, Janusz Kozubal, Wojciech Puła, Marek Wyjadłowski

WPŁYW ZMIENNOŚCI LOSOWEJ PARAMETRÓW PODŁOŻA NA OCENĘ NIEZAWODNOŚCI PRACY PALA OBCIĄŻONEGO SIŁĄ POZIOMĄ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 87-96   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (213kB)

Damian Bęben

DEFORMACJE POWŁOKI MOSTU WYKONANEJ Z BLACH FALISTYCH PODCZAS ZASYPYWANIA GRUNTEM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 97-104   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (420kB)

Jarosław Brodny

WSTĘPNA ANALIZA PRACY POŁĄCZENIA ŚRUBOWEGO W ZŁĄCZU CIERNYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 105-111   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (227kB)

Jarosław Brodny

ANALIZA PRACY ZŁĄCZA CIERNEGO ODRZWI OBUDOWY GÓRNICZEJ PRZY OSIOWYM ŚCISKANIU I STATYCZNYM ZGINANIU
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 113-120   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (224kB)

Mirosława Bukowska, Jerzy Gawryś

WŁAŚCIWOSCI FIZYCZNE WĘGLI GZW W ASPEKCIE WYRZUTÓW GAZÓW I SKAŁ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 121-129   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (98kB)

Zbigniew Burtan

ZAGROŻENIE SEJSMICZNE W REJONACH EKSPLOATACJI RUD MIEDZI SĄSIADUJĄCYCH ZE STREFĄ USKOKOWĄ RUDNEJ GŁÓWNEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 131-140   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (319kB)

Marek Cała, Michał Betlej

TRÓJWYMIAROWA ANALIZA STATECZNOŚCI ZBOCZA W SKOMPLIKOWANYCH WARUNKACH GEOLOGICZNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 141-148   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (237kB)

Mieczysław Chalfen, Tadeusz Molski

WPŁYW WÓD RZEKI ŚLĘZY NA STANY WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE PROJEKTOWANEGO CMENTARZA WE WROCŁAWIU
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 149-155   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Jerzy Cieślik, Mariusz Młynarczuk

WYNIKI WSTĘPNYCH ANALIZ ZMIAN STRUKTURY PRÓBEK DOLOMITU Z LGOM W TEŚCIE JEDNOOSIOWEGO ŚCISKANIA NA PODSTAWIE BADAŃ STEREOLOGICZNYCH I REJESTROWANYCH TRWAŁYCH ODKSZTAŁCEŃ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 157-164  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (333kB)

Bartłomiej Czado, Elżbieta Korzeniowska-Rejmer, Jan S. Pietras

ANALIZA ZMIAN NOŚNOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO W WYNIKU JEGO ZANIECZYSZCZENIA SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI NA PRZYKŁADZIE GRUNTÓW PIASZCZYSTYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 165-171   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (122kB)

Leopold Czarnecki, Barbara Organiściak, Łukasz Krywult, Andrzej Chrost

STATECZNOŚĆ ZACHODNIEGO ZBOCZA STAŁEGO WYROBISKA KOPALNI BEŁCHATÓW W ŚWIETLE OBSERWACJI GEOLOGICZNYCH I POMIARÓW SPECJALISTYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM REJONU WYSADU SOLNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 173-182   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (360kB)

Agnieszka Dąbska, Paweł Popielski, Aleksander D. Fadeev, Elena V. Gorodnova

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA POSADOWIEŃ NOWYCH KONSTRUKCJI NA ISTNIEJĄCE OBIEKTY PODZIEMNE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 183-192   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (584kB)

Rafał Dębkowski, Zdzisław Iwulski, Mariusz Kirej, Marcin Szpak

EKSPLOATACJA ZŁOŻA W FILARZE OPOROWYM POCHYLNI CENTRALNYCH 9–12 — DOŚWIADCZENIA Z FAZY ROBÓT ROZCINKOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 193-200   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (192kB)

Jan Drzewiecki

ZAGROŻENIE TĄPANIAMI A RYZYKO ZAWODOWE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 201-210   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (267kB)

Zenon Duda, Katarzyna Kryzia

WYKORZYSTANIE MONITORINGU GEODEZYJNEGO DO OCENY STANU TECHNICZNEGO ZABYTKOWEJ KONSTRUKCJI BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 211-222   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (418kB)

Artur Dziedzic, Paweł Łukaszewski

POMIARY FALI ULTRADŹWIĘKOWEJ W BADANIACH TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 223-230   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (556kB)

Paweł Fedczuk

ANALIZA MES–MKEB NIELINIOWEGO PROBLEMU WSPÓŁDZIAŁANIA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ Z PODŁOŻEM GRUNTOWYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 231-238   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (264kB)

Lidia Fedorowicz, Jan Fedorowicz

WPŁYW PREKONSOLIDACJI NA ZJAWISKA ZACHODZĄCE W OBCIĄŻONYCH KONSTRUKCJĄ PODŁOŻACH GRUNTOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 239-245   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (304kB)

Lidia Fedorowicz, Jan Fedorowicz

ZASTOSOWANIE MODELU STANU KRYTYCZNEGO DO OCENY ZASIĘGU WSPÓŁPRACY BUDOWLI Z PODŁOŻEM GÓRNICZYM
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 247-253  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (280kB)

Jerzy Flisiak, Sebastian Olesiak

ANALIZA STATECZNOŚCI OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH RZEKI KANAŁ STRUMIEŃ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 255-263   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (397kB)

Lucyna Florkowska

USZKODZENIA BUDYNKÓW I DEFORMACJE TERENU WYWOŁANE EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ W SILNIE NARUSZONYM GÓROTWORZE W DZIELNICY WIREK W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 265-273   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (491kB)

Stefan Gałczyński, Andrzej Wojtaszek

INŻYNIERSKIE KRYTERIA KSZTAŁTOWANIA WYROBISK PODZIEMNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 275-282   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (200kB)

Gennadiy Gayko, Ludmila Gorbatowa

METHOD FOR DRIFTING THE HEADINGS WITH RELIABLE RESERVED SUPPORT
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 283-287   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (70kB)

Wiesław Grzebyk, Lech Stolecki

IDENTYFIKACJA PROCESÓW TERMODYNAMICZNYCH ZACHODZĄCYCH W GÓROTWORZE POD KĄTEM OCENY ZAGROŻENIA ZJAWISKAMI DYNAMICZNYMI
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 289-295   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (328kB)

Joanna Hydzik, Daniel Wałach

PRACE BADAWCZO-ROZPOZNAWCZE OBIEKTÓW PODZIEMNYCH USYTUOWANYCH WZDŁUŻ MURÓW MIEJSKICH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 297-306   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (345kB)

Алексей Иванов, Елена Сдвижкова, Александр Шашенко

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ НА ПРОЧНОСТЬ ПОРОД И УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫРАБОТКИ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 307-314   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (244kB)

Jacek Jakubowski

POMIARY I ESTYMACJA WSKAŹNIKÓW ZAGĘSZCZENIA NIECIĄGŁOŚCI W KOŁOWYCH OKNACH POMIAROWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 315-324   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (221kB)

Jacek Jakubowski

UOGÓLNIENIA METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W INŻYNIERSKICH SYMULACJACH NUMERYCZNYCH OŚRODKA NIECIĄGŁEGO I DYSKRETNEGO
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 325-340   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (635kB)

Natalia Jędrysiak, Irena Bagińska

ROZPOZNANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO SONDĄ SCPTU
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 341-349  Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (650kB)

Marek Kawa, Adrian Różański, Matylda Tankiewicz

NIEZAWODNOŚĆ POSADOWIENIA W IŁACH WARWOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 351-358   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)

Antoni Kidybiński

ZMIANY ENERGETYCZNE PRZODKOWEJ STREFY POKŁADU BEZPOŚREDNIO PRZED WYRZUTEM ORAZ PODCZAS WYRZUTU WĘGLA I METANU
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 359-369   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)

Roman Kinash, Oksana Kinash

OBLICZENIE SZEROKOŚCI RYS PROSTOPADŁYCH BELKI ŻELBETOWEJ NA PODSTAWIE MECHANIKI ZNISZCZENIA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 371-380   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (188kB)

Zdzisław B. Kohutek

ŚWIADECTWO IDENTYCZNOŚCI DOSTAWY BETONU — PASZPORTEM, WYSTAWIONYM PRZEZ WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 381-388   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (90kB)

Miloslav Kopecký, Ľuboš Hruštinec, Martin Ondrášik, Jana Frankovská

DEFORMATION OF UNSTABLE SLOPE AT THE RESERVOIR DAM NOVÁ BYSTRICA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 389-394   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (260kB)

Grzegorz Kortas

SZYB Z OBUDOWĄ W GÓROTWORZE SOLNYM — WSTĘPNE BADANIA MODELOWE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 395-403   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (378kB)

Tomasz Kosiński, Tomasz Michalski, Jacek Bosak

TERRAMESH JAKO ŹRÓDŁO OSZCZĘDNOŚCI PRZY REKONSTRUKCJI NASYPÓW DROGOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 405-413   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (412kB)

Andrzej Kwinta

POSTULAT NIEŚCIŚLIWOŚCI OSRODKA PRZY PROGNOZOWANIU DEFORMACJI WZDŁUŻ SZYBU
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 415-422   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (129kB)

Garry G. Litvinsky

FUNDAMENTAL LAWS AND NEW CLASSIFICATION OF ROCK PRESSURE OCCURRENCE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 423-433   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (131kB)

Dominik Łukasiak

ZMIENNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚCIOWA PIASKOWCÓW GODULSKICH Z BRENNEJ W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO ŚCISKANIA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 435-441   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (176kB)

Dariusz Łydżba, Adrian Różański

WIELKOŚĆ PRÓBKI A REPREZENTATYWNOŚĆ GEOMETRYCZNA MIKROSTRUKTURY KOMPOZYTÓW LOSOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 443-450   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (200kB)

Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski, Piotr Małkowski

WZMACNIANIE OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH W ZŁOŻONYCH WARUNKACH GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 451-462   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (485kB)

Janusz Makówka

INTERPRETACJA POMIARÓW I WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD ZASTOSOWANIEM UKIERUNKOWANEGO HYDROSZCZELINOWANIA SKAŁ DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GÓROTWORZE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 463-470   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (536kB)

Marian Marschalko, Tomáš Peňáz, Miloš Duraj

EVALUATION OF TERRAIN SUBSIDENCE IN RELATION TO THE ENGINEERING-GEOLOGICAL ZONES IN A TERRITORY OF THE OSTRAVA-KARVINÁ DISTRICT AFFECTED BY MINING
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 471-480   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (525kB)

Jakub Mazurek

PROGNOZY DEFORMACJI GÓROTWORU W POLU PAGORY KOPALNI BARYCZ PO PODSADZENIU KOMÓR POEKSPLOATACYJNYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 481-489   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (245kB)

Andrzej Nierobisz

OZNACZANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SKAŁ ZA POMOCĄ HYDRAULICZNEGO PENETROMETRU OTWOROWEGO NOWEJ GENERACJI
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 491-500   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (324kB)

Sebastian Olesiak

SONDA WKRĘCANA WST W BADANIACH MIOCEŃSKICH IŁÓW KRAKOWIECKICH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 501-507   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (199kB)

Marian Paluch, Michał Betlej

ANALIZA WPŁYWU STAŁYCH FIZYCZNYCH I GEOMETRYCZNYCH NA DEFORMACJE WALCOWYCH KONSTRUKCYJNYCH ELEMENTÓW GUMOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 509-517   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (202kB)

Dorota Pawluś, Piotr Witakowski

GEOTECHNICZNE LABORATORIUM WIRTUALNE JAKO INFORMATYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BADANIAMI GEOINŻYNIERYJNYMI
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 519-526   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (418kB)

Józef Pyra

ZASTOSOWANIE OPÓŹNIEŃ MILISEKUNDOWYCH DO MINIMALIZACJI ODDZIAŁYWANIA ROBÓT STRZAŁOWYCH NA OBIEKTY BUDOWLANE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 527-536   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (316kB)

Adrian Różański, Dariusz Łydżba, Maciej Sobótka

NUMERYCZNE OKRESLANIE PARAMETRÓW EFEKTYWNYCH TRANSPORTU NA PODSTAWIE CYFROWYCH OBRAZÓW MIKROSTRUKTURY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 537-552   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (456kB)

Елена Сдвижкова, Наталия Хозяйкина, Дмитрий Шашенко

ОБОСНОВАНИЕ ШИРИНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ ПРИ СООРУЖЕНИИ ПОДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА ПОД КЕРЧЕНЧКИМ ПРОЛИВОМ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 553-560   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (206kB)

Krzysztof Setlak, Adrian Gołda, Mirosław Moszko

ZASZŁOŚCI EKSPLOATACYJNE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ GÓROTWORU NA PRZYKŁADZIE EKSPLOATACJI POKŁADU 207 W BLOKU E W OG „LĘDZINY I”
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 561-568   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (335kB)

S.A. Sidorenko, A.A. Sidorenko, O.V. Trushko

DESK STUDY INTO STRESS CONDITION OF BOTTOM LAYER OF THICK COAL BED
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 569-572   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (142kB)

Anna Sołtys

SKALE SWD — ZASTOSOWANIE WYNIKÓW ANALIZY MATCHING PURSUIT DO OCENY ODDZIAŁYWANIA DRGAŃ NA OBIEKTY
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 573-584   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (360kB)

Cezary Toś, Leszek Zielina

OPTYMALIZACJA ZADAŃ POMIAROWYCH W ASPEKCIE DOKUMENTOWANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO OBSZARÓW OSUWISKOWYCH
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 585-592   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (334kB)

Jan Walaszczyk, Lucyna Florkowska

KOMPUTEROWA SYMULACJA STANU NAPRĘŻENIA W SĄSIEDZTWIE WYROBISKA GÓRNICZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPŁYWU GAZU
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 593-599   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (142kB)

Daniel Wałach, Joanna Hydzik

KONCEPCJE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W REJONIE STAREGO MIASTA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 601-608   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (516kB)

Andrzej Wichur, Kornel Frydrych, Michał Hapke

WPŁYW GRUBOŚCI OBUDOWY SKLEPIONEJ BETONOWEJ NA WARTOŚCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH W TEJ OBUDOWIE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 609-617   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (123kB)

Andrzej Wichur, Elżbieta Łuczejko

NOMOGRAMY DO OKREŚLANIA WARTOSCI SIŁ WEWNĘTRZNYCH W OBUDOWIE SKLEPIONEJ BETONOWEJ
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 619-627   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (242kB)

Dariusz Wiewiórka, Jacek Sepiał

ANALIZA STATECZNOŚCI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE SZYBU „CHROBRY” ZGH BOLESŁAW
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 629-639   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (371kB)

Bogumił Wrana

ROZWIĄZYWANIE ZADANIA ROZCHODZENIA SIĘ FALI NAPRĘŻENIOWEJ W GRUNCIE PRZY ZASTOSOWANIU SFORMUŁOWANIA GALERKINA NIECIĄGŁEGO W CZASIE
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 641-646   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (129kB)

Bogumił Wrana, Bartłomiej Czado

ZASTOSOWANIE TRANSFORMATY FALKOWEJ DO OKREŚLENIA DEFEKTÓW PALI
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 647-653   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (253kB)

Yu Xue-yi, Zhang Ping, ShiHi Wen-gang

PRELIMINARY STUDIES ON DEFORMATION CHARACTERISTICS AND PREDICTION OF SURFACE MOVEMENT IN LOESS GULLY REGION
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 655-661   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (139kB)

Tymoteusz Zydroń, Ewa Kozielska-Sroka, Piotr Michalski, Damian Dryś, Edyta Kruk, Magdalena Płonka

BADANIA POSTĘPU PROCESU ABRAZJI BRZEGÓW ZBIORNIKA CZORSZTYN-NIEDZICA
Górnictwo I Geoinżynieria 34/2 (2010), 663-673   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (295kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie